Strona główna  |  Mapa strony  |  Kontakt
szukaj:

Aktualności GFIN

Elektroniczne wzory pism odciążą przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejne zmiany w prawie, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Jedną z tych inicjatyw jest projekt założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, który przewiduje opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych.
Wzory te mają być przekazane do centralnego repozytorium wzorów pism nae-PUAP i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Ma się to zdaniem MG przyczynić do upowszechnienia komunikacji elektronicznej z urzędem, przyspieszyć procedury administracyjne i odciążyć przedsiębiorców.
Według ministerstwa "projekt będzie stanowił kolejny krok w kierunku pełnej elektronizacji procedur administracyjnych, ograniczenia liczby załączanych dokumentów, wymiany informacji między organami administracji i umożliwienia jak najszerszych kontaktów z administracją przez Internet".
Obecnie, jak uzasadnia resort, w obrocie prawnym funkcjonuje wiele wzorów pism w obrębie jednej procedury administracyjnej, w wielu wypadkach trzeba dostarczać liczne dodatkowe dokumenty, co zabiera przedsiębiorcom czas i pieniądze. Źródło: Polska Agencja Prasowa

 

Pełne odliczenie VAT niemożliwe przy wariancie mieszanym

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, wykorzystując samochód w wariancie mieszanym, czyli do celów służbowych i prywatnych, nie można odliczyć wszystkich wydatków eksploatacyjnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn. IPTPP4/443-370/14-2/JM) w sprawie wykładni przepisów związanych z pełnym odliczeniem podatku VAT z tytułu wydatków dotyczących samochodów osobowych wykorzystanych do celów służbowych i prywatnych. Stwierdził w niej, że ? z uwagi na przepisy art. 86a ust. 1 w związku z art. 86a ust. 2 ustawy, które mają na celu ograniczenie prawa do odliczenia podatku ? tzw. wariant mieszany nie pozwala na pełne odliczenie wydatków eksploatacyjnych.
Uznał, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W takim wypadku spółce przysługiwać będzie ograniczone do 50 proc. prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków eksploatacyjnych, związanych z używaniem samochodów osobowych przeznaczonych do użytku ?mieszanego?, ponieważ zgodnie z art. 86a ust. 2 pkt 3 katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy, obejmuje m.in. nabycie innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów. Ponoszone przez spółkę koszty związane są z konkretnym samochodem. Oznacza to, że ponoszonych kosztów nie można odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Takie stanowisko Ministerstwa Finansów prowadzi do pozbawienia przedsiębiorców możliwości odliczenia całości podatku VAT naliczonego od wydatków związanych tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Będzie to stanowiło znaczne obciążenie dla przedsiębiorców, których działalność gospodarcza wiąże się z posiadaniem floty samochodów wykorzystywanych w sposób mieszany, mimo że chodzi w tym przypadku tylko o odliczenie kosztów eksploatacji związanych z prowadzeniem działalności. Stanowisko to przeniesie się oczywiście na praktykę organów podatkowych, które będą się do niego stosowały. Należy mieć nadzieję, że sądy administracyjne nie podzielą zdania Ministra Finansów i zostanie wypracowana linia orzecznicza, która przeciwstawi się powstałej do tego czasu praktyce.Źródło: Pracodawcy RP

 

Kadry: Karta ewidencji czasu pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Taki obowiązek dotyczy nawet pracodawcy, który zatrudnia jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty. W przepisach nie ma wzoru takiej karty (przykładowy wzór karty czasu pracy poniżej). Kartę można więc prowadzić w dowolnej formie, pod warunkiem że zawiera ona informacje dotyczące:

pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

w stosunku do pracowników młodocianych ? także czasu ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Nie ma przeciwwskazań, aby wzór karty został rozszerzony o elementy ułatwiające rozliczenie czasu pracy u konkretnego pracodawcy, np. o rubrykę do wpisywania godzin pracy w warunkach szkodliwych, za które pracodawca wypłaca dodatek.

Roczne PIT-y przedsiębiorców - najczęstsze błędy

Przedsiębiorcy przy wypełnianiu rocznych PIT-ów mają problem z właściwym rozliczeniem strat z lat ubiegłych oraz mylą zaliczki wpłacone w danym roku podatkowym z zaliczkami należnymi za dany rok podatkowy ? wynika z poradnika opracowanego przez Izbę Skarbową w Białymstoku. Zdarzają się także pomyłki w adresach oraz braki w załącznikach.
Roczne zeznania przedsiębiorców są bardziej skomplikowane niż PIT-y osób zatrudnionych na etacie, a więc łatwiej w nich o pomyłki. Jako że niektórych błędów urzędnicy nie są w stanie poprawić samodzielnie, to w efekcie przedsiębiorca czasem musi stawić się w urzędzie skarbowym, by skorygować swoje pomyłki. Aby oszczędzić przedsiębiorcy wizyty w urzędzie, Izba Skarbowa w Białystoku przygotowała zestawienie najczęściej popełnianych błędów.
Kłopot z zaliczkami
Urzędnicy fiskusa zwrócili uwagę na błędy, związane z niewłaściwym wpisywaniem danych o zaliczkach. Przedsiębiorcy w PIT-ach 36 i 36L mylą bowiem zaliczki wpłacone w ciągu roku z zaliczkami należnymi. Poza tym przed wpisaniem informacji o wpłaconych zaliczkach trzeba sięgnąć do dokumentów wpłat lub przelewów, aby w formularzu znalazły się właściwe kwoty.
Można odliczyć tylko część strat
Przedsiębiorcy mogą obniżać dochód podlegający opodatkowaniu o straty z lat ubiegłych, jeśli je wykazali. Jednak nie można do zeznania rocznego wpisać całej straty, jako że w jednym roku podatkowym można odpisać maksymalnie 50% poniesionej straty.
Poza tym trzeba pilnować, aby przy wypełnianiu PIT nie pomylić źródeł przychodów. Trzeba też pamiętać o załącznikach.
Kłopoty z małżonkami
Przy składaniu zeznania rocznego wraz z małżonkiem należy pamiętać o konieczności stosowania odpowiednich identyfikatorów. Przedsiębiorcy muszą do zeznania wpisywać NIP, tymczasem w przypadku małżonka nieprowadzącego działalności trzeba stosować PESEL.
Zdarzają się także przypadki, kiedy rozliczający się z małżonkami w dalszej części zeznania mylą kolejność. I tak jeśli jako ?podatnik? wpisany jest prowadzący działalność gospodarczą, to w dalszej części formularza trzeba tę kolejność zachować.
Poza tym nie każdy prowadzący działalność gospodarczą może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.
Warto pamiętać o krzyżykach
Wiele błędów w zeznaniach bierze się z nieuwagi wypełniających. Jest tak np. w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zapomina np. zaznaczyć krzyżykiem, w jakim celu składa zeznania (czyli czy jest to złożenie zeznania czy też korekta błędnie wypełnionego formularza). Często zdarzają się także niepodpisane formularze. Źrodło Tax Care

 

Data modyfikacji: 13.03.2015
Copyright © 2012-2024 Biuro Rachunkowe GFIN | All Rights Reserved.
Zadaj pytanie on-line